PRIVACYVERKLARING

 

VZW De Vlasbloem (hierna kortweg ‘De Vlasbloem’ genoemd) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht op privacy.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van contactpersonen. Onder contactpersonen verstaan we personen waarmee De Vlasbloem in de normale uitoefening van de activiteiten van onze vereniging in aanraking komt. (bijv. leden, (sporadische) medewerkers, toeschouwers, …)

 

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Vlasbloem houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GDPR genoemd).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als De Vlasbloem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

VZW De Vlasbloem
Gyselstraat 9
9100 Sint-Niklaas
Vervaet.Ignace@gmail.com (voorzitter VZW)

 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door De Vlasbloem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • beheer van de VZW, houden van ledenlijsten van aangesloten personen.
 • om de verzekering van onze leden in orde te brengen.
 • het bekomen van subsidies van de overheid.
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door De Vlasbloem.
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, verslagen van vergaderingen, uitnodigingen, …

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van uw vragen, bewaren en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail (leden en toeschouwers).
 • rijksregisternummer (leden en leden van het bestuur).
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum (leden).
 • datum aansluiting bij onze vereniging (leden).
 • lidnummer bij OpenDoek (leden).
 • rekeningnummer en uw betalingen aan De Vlasbloem

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • verzekeringen
 • aansluiting bij overkoepelend orgaan voor amateurtheater (OpenDoek VZW)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk)

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien uw ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

BEWAARTERMIJN.

De Vlasbloem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of niet langer dan op grond van de wet is vereist.

 

Contactgegevens van toeschouwers worden ogenblikkelijk verwijderd of aangepast wanneer het individu hier om vraagt.

 

Persoonsgegevens van leden worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden op het secretariaat van De Vlasbloem om een goede werking van onze vereniging te waarborgen.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens De Vlasbloem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze persoonsgegevens.
 • We houden regelmatig een evaluatie van onze maatregelen.

 

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. U vindt hoger in deze verklaring hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

OPNAMES – FOTO’S – VIDEO’S.

Tijdens onze activiteiten kunnen beelden genomen worden die gebruikt kunnen worden op onze website en in onze social media (facebook, instagram, …)

 

KLACHTEN.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. (Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.)

 

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING.

De Vlasbloem kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zal altijd aangekondigd worden op onze website www.devlasbloem.be. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen.

 

Deze laatste versie is geplaatst op 28 februari 2024.

Cookies

We use cookies to ensure you have the best experience, improve functionality and performance, personalize ads, and analyze traffic. By clicking ‘Accept & close,’ you agree to our use of cookies. Visit our Cookie Policy.